На 11-12 март 2020г. в София ще се проведе втората работна среща по проекта "TEACH". Ще бъдат обсъдени скалите и въпросниците за изследване на отношението към конспиративните теории в страните партньори.

На 01.09.2019 "Етнотолеранс" започна работа по проект: Teach – Targeting extremism and conspiracy theories. Erasmus+, Key Activity 2.Project No.: 2019-1-DE02-KA204-006167.
Проектът се изпълнява в партньорство с:

Folksuniversitetet Stifelsen Vid Lunds Universitet https://www.folkuniversitetet.se/
и ще приключи до 28.02.2022.

Сдружение „Етнотолеранс“ в партньорство с Институт по реторика и комуникации подаде проект на тема: Securing Tolerance in High School: A Study of the Level of Tolerance amongst Bulgarian Youths in Real and Digital Environment по покана на European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR).

Целта на проекта е диагностика на потенциала на училищното обучение за формиране на толерантност и на актуалното състояние на толерантостта на българските младежи

Основният предмет на изследването е диагностика на нивото на толерантност към различните - представители на етническите групи, мигранти, хора с увреждания и други сред гимназистите. Мониторингът на потенциала на учебните програми и учебниците по дисциплините философия, история, български език и литература ще се осъществява по оригинална методика, разработени от авторите. Резултатите ще осигурят методология за иницииране на емпирично изследване на влиянието на училището върху младите хора по отношение на приемането на различията и зачитането на другите, както и върху развитието на критичното мислене и желаното социално поведение.

На 01.09.2019 "Етнотолеранс" започна работа по проект: Teach – Targeting extremism and conspiracy theories. Erasmus+, Key Activity 2.Project No.: 2019-1-DE02-KA204-006167.
Проектът се изпълнява в партньорство с:

Днес в електронната система на Фонд «Активни граждани България» по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. в рамките на първия конкурс за стратегически проекти подадохме проект на тема: «Млади активни граждани с дигитална медийна грамотност». Той беше разработен в партньорство с Институт по реторика и комуникации.