Сдружение с нестопанска цел "ЕТНОТОЛЕРАНС"  е създадено през 2002 година от група преподаватели от Шуменския университет, техни бивши и към оня момент настоящи студенти. То работи активно за развитието на етническата толерантност, съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и заимстване на опит в сферата на социалната комуникация, гражданското и интеркултурното образование. Основни цели на сдружението са :  Да насърчава и подпомага взаимодействията и познанията в сферата на гражданското и интеркултурното образование, толерантното съвместно съществуване на етнокултурните общности, да подпомага запазването и култивирането на културната идентичност, да насърчава изграждането на млад елит в етническите общности като по този начин дава приноса си към едно отворено, плуралистично и демократично общество. Предметът на дейност е: - Проучване и оценка на етнокултурния потенциал на България и възможностите му за развитие, и на равнището на етническата толерантост и възможностите за интеркултурен диалог - Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, изложби и други обществени прояви с оглед насърчаване, развитие и популяризиране на интекултурния диалог -  Разработване и управление на проекти. В своята над петнадесетгодишна история Сдружението има реализирани над 10 национални и един международен проект. Членове на Управителния съвет са: Янка Тоцева, Калина Йочева и Милка Георгиева

Членове и сътрудници на Сдружение "ЕТНОТОЛЕРАНС" са обучавани в семинари на Българския хелзинкски комитетЕвропейския институтФондация АКСЕС и др.

Всички членове на Сдружението са преминали обучение по транзакционен анализ.