На 29 юли 2022 година СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕТНОТОЛЕРАНС“ обяви публична покана по ПМС №160/01.07.2016 с предмет: 

Логистично осигуряване и организиране на 2 двудневни и 32 тридневни изнесени обучения за работа в мултикултурна среда завършващи без присъждане на квалификационни кредити за 295 учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от партниращи училища и детски градини и 34 лектори по реализация на Дейност 2 „Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити и които не завършват с присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти и образователни медиатори за повишаване на социалните и гражданските компетентности“ в изпълнение на проект с рег. № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изискванията към логистиката на обученията /вкл. продължителност, формиране на групи, начин на провеждане и др./ са посочени в Техническата спецификация, приложена към настоящата Публична покана.

 Офертите се подават от кандидатите по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 и в съответствие с предвиденото в ПМС №160/2016 г. в срок до 14 август 2022 г.

Електронен адрес за подаване на оферти: https://eumis2020.government.bg

Документи свързани с поканата

На 10.06.2022 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕТНОТОЛЕРАНС“ обяви публична покана по ПМС №160/01.07.2016 с предмет: 

Логистично осигуряване и организиране на 2 двудневни и 32 тридневни изнесени обучения за работа в мултикултурна среда завършващи без присъждане на квалификационни кредити за 295 учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от партниращи училища и детски градини и 34 лектори по реализация на Дейност 2 „Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити и които не завършват с присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти и образователни медиатори за повишаване на социалните и гражданските компетентности“ в изпълнение на проект с рег. № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изискванията към логистиката на обученията /вкл. продължителност, формиране на групи, начин на провеждане и др./ са посочени в Техническата спецификация, приложена към настоящата Публична покана.

Офертите се подават от кандидатите по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 и в съответствие с предвиденото в ПМС №160/2016 г.

Електронен адрес за подаване на оферти: https://eumis2020.government.bg

СНЦ "Етнотолеранс" стартира нов проект № KA220-NI-21-36-34412 REACT: Recognising Extremism and Conspiracy Theories.  Консорциумът за изпълнението му се ръководи от Университет Лайбниц от Хановер и включва партньори от Австрия, Дания, Германия и България. Проектът ще се реализира в периода 28.02.2022 – 27.02.2025 г. От България участници са и 140 СУ "Иван Богоров" - София. 

Проектът има две основни цели:

1) Първата цел е да се даде възможност на училищата и учителите непрекъснато да наблюдават присъствието на екстремистки вярвания и конспиративни теории. Ще бъде разработен въпросник за проучване на разпространението на екстремистки вярвания и конспиративни теории сред учениците в гимназиален етап, както и техния тематичен фокус, за да могат да реагират учителите и да осъществяват превенция и интервенция.

2) Втората цел е обогатяване на компетентностите на учителите по отношение на разпознаването и справянето с конспиративни теории. Това ще стане чрез разработване на учебна програма и материали, който улесняват разпознаването на конспиративните теории и екстремистките разкази и дават възможност за дидактическа намеса, която е съобразеня със съответните разкази. Тези материали ще бъдат тествани и финализирани по време на проекта и може да се използват самостоятелно от училищата след проекта, за да могат учениците да участват като европейски граждани по отговорен, ориентиран към демокрацията начин, базиран на основните европейски ценности.

В изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през месеците февруари - април 2022 година нашият партньор №1 СУ "Св. Климент Охридски" проведе всички обучения без логистика с присъждане на квалификационни кредити като част от Дейност 2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити. 

За периода от 15.02.2022 г. до 24.04.2022 г. бяха проведени 13 обучения, от които осем за два квалификационни кредита и пет за три квалификационни кредита. Участниците бяха от три детски градини - ДГ № 91 „Слънчев кът“ от гр. София и ДГ „Пролет“ и ДГ № 15 „Райна Княгиня“ от Перник и четири училища - 113 СУ „Сава Филаретов“, 65. ОУ „Кирил и Методий“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“от град София и ОУ „Васил Левски“, село Караджово.

Педагогическите специалисти бяха разделени в 20 групи, които се обучаваха по темите: „Модели за работа с ромски деца и родители“ (за два и за три кредита); „Арт техники при работа в мултикултурна среда“ (за два и за три кредита); „Психодинамичен тренинг за работа в мултикултурна среда“ (за три кредита); „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“ (за три кредита); „Иновативни и интерактивни методи за работа в мултикултурна среда“,(за два кредита); „Образование за учители по правата на детето в мултикултурна среда“ (за два кредита); „Социално-педагогически подход за гражданско образование в мултикултурна среда“ (за два кредита) и „Образование без предразсъдъци“ (за два кредита).

Общия брой участници получили кредити след успешно завършване на курсовете по темите е 106. От тях 11 мъже и 95 жени. Издадени са общо 96 удостоверения за успешно завършване на обучението и присъждане на 2 кредита и 49 удостоверения за присъдени 3 кредита.

Проект BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове стартира през месец април 2021 година. 

Първата дейност в него - "Проучване на организационния климат и организационната култура в образователната институция (детска градина или училища) по посока: актуализиране на стратегии; разработване на анализи, препоръки, компетентностни профили и др.; диагностициране на нуждите от специфични обучения в областта на работата в мултикултурна образователна среда." се реализира изцяло от експертите на СНЦ "Етнотолеранс".

Проучен беше организационния климат и организационната култура относно реализирането на равноправно участие на всички деца и ученици в българската образователна система в четири детски градини - ДГ № 21 „Ежко Бежко“ и ДГ № 91 „Слънчев кът“ от гр. София и ДГ „Пролет“ и ДГ № 15 „Райна Княгиня“ от Перник и общо девет училище, след които пет основни училища - 77 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 70 „ОУ Св. Климент Охридски“, 65 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Граф Николай Игнатиев“, ОУ „Васил Левски“; едно Обединено училище „Христо Ботев; две средни - СУ „Хаджи Мина Пашов“ и 113 СУ „Сава Филаретов“ и една Професионална гимназия по химични и хранителни технологии.

Изготвени бяха общо 13 аналитични доклада относно организационния климат и организационната култура, касаещи реализирането на равноправно участие на всички деца и ученици в българската образователна система, включващи оценки за работата на педагогическите специалисти с родителите, децата, други заинтересовани страни, в т.ч. представители на маргинализираните общности, училищното настоятелство и обществения съвет и работата на образователните медиатори в институциите, в които има такива.

Подготвени бяха 13 предложения за актуализиране на институционалните стратегии по посока изграждане у педагогическите специалисти на умения за опознаване на спецификите в етнокултурното поведение на техните възпитаници и повишаване на равнищата на тяхното приемане и подкрепяне без това да противоречи на развитието на детската личност като уникална, но едновременно с това и като носител на националните ценности.

Направен беше анализ на работата на образователните медиатори в институциите, в които има и бяха изготвени препоръки относно необходимостта от назначаване на такива в други партниращи образователни институции.

Изготвени бяха и компетентностни профили на образователните медиатори за конкретните училища в зависимост от локалната демографска ситуация и етнокултурните специфики на обучаваните ученици.

Детските градини и училищата партньори актуализираха своите Стратегии с нови акценти по посока работата в мултикултурна образователна среда.

В резултат от проучването бяха установени нуждите на всеки партньор от специфични обучения в областта на работата в мултикултурна образователна среда в зависимост от езиковите, етническите, религиозните и възрастовите характеристики на децата и учениците, които се обучават и възпитават. 

Бяха разработени четири плана:

1. за провеждане на обучения за интеркултурно образование, в които ще се включат всички заявили интерес (директори, учители и други педагогически специалисти);

2. за провеждане на обучение на директорите за мениджмънт на мултикултурна образователна институция;

3. за провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда с присъждане на квалификационни кредити;

4. за обучение на образователните медиатори.

Плановете ще се реализират в рамките на дейност 2 "Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити и които не завършват с присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти и образователни медиатори за повишаване на социалните и гражданските компетентности."

Първият междинен отчет беше предаден през месец декември 2021 и одобрен от Управлващия орган през януари 2022 г.