На 29 юли 2022 година СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕТНОТОЛЕРАНС“ обяви публична покана по ПМС №160/01.07.2016 с предмет: 

Логистично осигуряване и организиране на 2 двудневни и 32 тридневни изнесени обучения за работа в мултикултурна среда завършващи без присъждане на квалификационни кредити за 295 учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от партниращи училища и детски градини и 34 лектори по реализация на Дейност 2 „Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити и които не завършват с присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти и образователни медиатори за повишаване на социалните и гражданските компетентности“ в изпълнение на проект с рег. № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изискванията към логистиката на обученията /вкл. продължителност, формиране на групи, начин на провеждане и др./ са посочени в Техническата спецификация, приложена към настоящата Публична покана.

 Офертите се подават от кандидатите по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 и в съответствие с предвиденото в ПМС №160/2016 г. в срок до 14 август 2022 г.

Електронен адрес за подаване на оферти: https://eumis2020.government.bg

Документи свързани с поканата

На 10.06.2022 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕТНОТОЛЕРАНС“ обяви публична покана по ПМС №160/01.07.2016 с предмет: 

Логистично осигуряване и организиране на 2 двудневни и 32 тридневни изнесени обучения за работа в мултикултурна среда завършващи без присъждане на квалификационни кредити за 295 учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от партниращи училища и детски градини и 34 лектори по реализация на Дейност 2 „Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити и които не завършват с присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти и образователни медиатори за повишаване на социалните и гражданските компетентности“ в изпълнение на проект с рег. № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изискванията към логистиката на обученията /вкл. продължителност, формиране на групи, начин на провеждане и др./ са посочени в Техническата спецификация, приложена към настоящата Публична покана.

Офертите се подават от кандидатите по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 и в съответствие с предвиденото в ПМС №160/2016 г.

Електронен адрес за подаване на оферти: https://eumis2020.government.bg

В изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през месеците февруари - април 2022 година нашият партньор №1 СУ "Св. Климент Охридски" проведе всички обучения без логистика с присъждане на квалификационни кредити като част от Дейност 2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити. 

За периода от 15.02.2022 г. до 24.04.2022 г. бяха проведени 13 обучения, от които осем за два квалификационни кредита и пет за три квалификационни кредита. Участниците бяха от три детски градини - ДГ № 91 „Слънчев кът“ от гр. София и ДГ „Пролет“ и ДГ № 15 „Райна Княгиня“ от Перник и четири училища - 113 СУ „Сава Филаретов“, 65. ОУ „Кирил и Методий“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“от град София и ОУ „Васил Левски“, село Караджово.

Педагогическите специалисти бяха разделени в 20 групи, които се обучаваха по темите: „Модели за работа с ромски деца и родители“ (за два и за три кредита); „Арт техники при работа в мултикултурна среда“ (за два и за три кредита); „Психодинамичен тренинг за работа в мултикултурна среда“ (за три кредита); „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“ (за три кредита); „Иновативни и интерактивни методи за работа в мултикултурна среда“,(за два кредита); „Образование за учители по правата на детето в мултикултурна среда“ (за два кредита); „Социално-педагогически подход за гражданско образование в мултикултурна среда“ (за два кредита) и „Образование без предразсъдъци“ (за два кредита).

Общия брой участници получили кредити след успешно завършване на курсовете по темите е 106. От тях 11 мъже и 95 жени. Издадени са общо 96 удостоверения за успешно завършване на обучението и присъждане на 2 кредита и 49 удостоверения за присъдени 3 кредита.

В началото на месец май беше подписан договорът за финансиране на проект "Игра на приказки" от страна на ТСА. 

Основните цели на проекта са:

- развитие и обогатяване на успешно апробираните методология и авторска методика, създадени в предишния проект, с методическо ръководство за учителите и дидактическо помагало за учениците за подобряване на езиковото и социално-емоционално развитие на деца на възраст 6-7 години от уязвими общности;

- утвърждаване на ефективността на авторския методически модел и дидактически подход за преход от майчиния/домашния език към официалния език на преподаване – българския, чрез участие в игрови дейности за развитие на социално-емоционалните умения чрез достъпни за възрастта речеви изяви и използване на приказки като съдържателна основа;

- повишаване на устойчивостта на резултатите чрез утвърждаването им в общински и регионален мащаб като разпознаваем и ефективен подход за образователна подкрепа на деца от уязвими общности.

Намеренията, свързани с реализирането на основната цел обхващат:

а) дейности по разработване и реализиране на конкретен план и стъпки за постигане на по-трайна устойчивост на прилагането на методиката в общински и регионален мащаб;

б) дейности за продължаване на разпространението на използваната в пилотната фаза методика след нейното усъвършенстване и опредметяване в методическо ръководство за началните учители;

в) обучение на учителите на първокласниците от трите училища за прилагане на методиката и системна подкрепа от страна на трима учители ментори,които вече са работили по нея;

г) провеждане на входяща диагностика на знанията и уменията на първокласниците  от трите училища, които прогнозно са 107, и анализиране на резултатите;

д) ежеседмични занимания с учениците в пет паралелки по методиката с помощта и на специално разработеното дидактическо помагало;

е) подготовка на драматизации в ателието по интеркултурна приказкотерапия и осъществяване на представления пред деца от предучилищна възраст – бъдещи първокласници и родители във всяко училище;

ж) провеждане на изходяща диагностика, обработка на резултатите и изготвяне на доклад с изводи и препоръки;

з) в края на учебната година, в която методиката се е прилагала в трите училища, ще се проведе запознаване на всички начални учители в общината с методиката и ще им се предостави пакетът дидактически материали – помагалото за учениците, методическото ръководство за учителите, свързани с формирането на езикови компетентности и социално-емоционални умения;

и) изготвяне на изложба с продукти от работата, която ще се експонира както на територията на община Луковит, а така също и в РУО – Ловеч.

й) включване на методиката при работа с първокласници във всички училища в област Ловеч с преобдладаващ брой ученици от уязвими групи

СНЦ "Етнотолеранс" стартира нов проект № KA220-NI-21-36-34412 REACT: Recognising Extremism and Conspiracy Theories.  Консорциумът за изпълнението му се ръководи от Университет Лайбниц от Хановер и включва партньори от Австрия, Дания, Германия и България. Проектът ще се реализира в периода 28.02.2022 – 27.02.2025 г. От България участници са и 140 СУ "Иван Богоров" - София. 

Проектът има две основни цели:

1) Първата цел е да се даде възможност на училищата и учителите непрекъснато да наблюдават присъствието на екстремистки вярвания и конспиративни теории. Ще бъде разработен въпросник за проучване на разпространението на екстремистки вярвания и конспиративни теории сред учениците в гимназиален етап, както и техния тематичен фокус, за да могат да реагират учителите и да осъществяват превенция и интервенция.

2) Втората цел е обогатяване на компетентностите на учителите по отношение на разпознаването и справянето с конспиративни теории. Това ще стане чрез разработване на учебна програма и материали, който улесняват разпознаването на конспиративните теории и екстремистките разкази и дават възможност за дидактическа намеса, която е съобразеня със съответните разкази. Тези материали ще бъдат тествани и финализирани по време на проекта и може да се използват самостоятелно от училищата след проекта, за да могат учениците да участват като европейски граждани по отговорен, ориентиран към демокрацията начин, базиран на основните европейски ценности.