На 10.06.2022 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕТНОТОЛЕРАНС“ обяви публична покана по ПМС №160/01.07.2016 с предмет: 

Логистично осигуряване и организиране на 2 двудневни и 32 тридневни изнесени обучения за работа в мултикултурна среда завършващи без присъждане на квалификационни кредити за 295 учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от партниращи училища и детски градини и 34 лектори по реализация на Дейност 2 „Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити и които не завършват с присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти и образователни медиатори за повишаване на социалните и гражданските компетентности“ в изпълнение на проект с рег. № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изискванията към логистиката на обученията /вкл. продължителност, формиране на групи, начин на провеждане и др./ са посочени в Техническата спецификация, приложена към настоящата Публична покана.

Офертите се подават от кандидатите по електронен път в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 и в съответствие с предвиденото в ПМС №160/2016 г.

Електронен адрес за подаване на оферти: https://eumis2020.government.bg

В изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през месеците февруари - април 2022 година нашият партньор №1 СУ "Св. Климент Охридски" проведе всички обучения без логистика с присъждане на квалификационни кредити като част от Дейност 2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити. 

За периода от 15.02.2022 г. до 24.04.2022 г. бяха проведени 13 обучения, от които осем за два квалификационни кредита и пет за три квалификационни кредита. Участниците бяха от три детски градини - ДГ № 91 „Слънчев кът“ от гр. София и ДГ „Пролет“ и ДГ № 15 „Райна Княгиня“ от Перник и четири училища - 113 СУ „Сава Филаретов“, 65. ОУ „Кирил и Методий“, 70 ОУ „Св. Климент Охридски“от град София и ОУ „Васил Левски“, село Караджово.

Педагогическите специалисти бяха разделени в 20 групи, които се обучаваха по темите: „Модели за работа с ромски деца и родители“ (за два и за три кредита); „Арт техники при работа в мултикултурна среда“ (за два и за три кредита); „Психодинамичен тренинг за работа в мултикултурна среда“ (за три кредита); „Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“ (за три кредита); „Иновативни и интерактивни методи за работа в мултикултурна среда“,(за два кредита); „Образование за учители по правата на детето в мултикултурна среда“ (за два кредита); „Социално-педагогически подход за гражданско образование в мултикултурна среда“ (за два кредита) и „Образование без предразсъдъци“ (за два кредита).

Общия брой участници получили кредити след успешно завършване на курсовете по темите е 106. От тях 11 мъже и 95 жени. Издадени са общо 96 удостоверения за успешно завършване на обучението и присъждане на 2 кредита и 49 удостоверения за присъдени 3 кредита.

Проект BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове стартира през месец април 2021 година. 

Първата дейност в него - "Проучване на организационния климат и организационната култура в образователната институция (детска градина или училища) по посока: актуализиране на стратегии; разработване на анализи, препоръки, компетентностни профили и др.; диагностициране на нуждите от специфични обучения в областта на работата в мултикултурна образователна среда." се реализира изцяло от експертите на СНЦ "Етнотолеранс".

Проучен беше организационния климат и организационната култура относно реализирането на равноправно участие на всички деца и ученици в българската образователна система в четири детски градини - ДГ № 21 „Ежко Бежко“ и ДГ № 91 „Слънчев кът“ от гр. София и ДГ „Пролет“ и ДГ № 15 „Райна Княгиня“ от Перник и общо девет училище, след които пет основни училища - 77 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 70 „ОУ Св. Климент Охридски“, 65 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Граф Николай Игнатиев“, ОУ „Васил Левски“; едно Обединено училище „Христо Ботев; две средни - СУ „Хаджи Мина Пашов“ и 113 СУ „Сава Филаретов“ и една Професионална гимназия по химични и хранителни технологии.

Изготвени бяха общо 13 аналитични доклада относно организационния климат и организационната култура, касаещи реализирането на равноправно участие на всички деца и ученици в българската образователна система, включващи оценки за работата на педагогическите специалисти с родителите, децата, други заинтересовани страни, в т.ч. представители на маргинализираните общности, училищното настоятелство и обществения съвет и работата на образователните медиатори в институциите, в които има такива.

Подготвени бяха 13 предложения за актуализиране на институционалните стратегии по посока изграждане у педагогическите специалисти на умения за опознаване на спецификите в етнокултурното поведение на техните възпитаници и повишаване на равнищата на тяхното приемане и подкрепяне без това да противоречи на развитието на детската личност като уникална, но едновременно с това и като носител на националните ценности.

Направен беше анализ на работата на образователните медиатори в институциите, в които има и бяха изготвени препоръки относно необходимостта от назначаване на такива в други партниращи образователни институции.

Изготвени бяха и компетентностни профили на образователните медиатори за конкретните училища в зависимост от локалната демографска ситуация и етнокултурните специфики на обучаваните ученици.

Детските градини и училищата партньори актуализираха своите Стратегии с нови акценти по посока работата в мултикултурна образователна среда.

В резултат от проучването бяха установени нуждите на всеки партньор от специфични обучения в областта на работата в мултикултурна образователна среда в зависимост от езиковите, етническите, религиозните и възрастовите характеристики на децата и учениците, които се обучават и възпитават. 

Бяха разработени четири плана:

1. за провеждане на обучения за интеркултурно образование, в които ще се включат всички заявили интерес (директори, учители и други педагогически специалисти);

2. за провеждане на обучение на директорите за мениджмънт на мултикултурна образователна институция;

3. за провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда с присъждане на квалификационни кредити;

4. за обучение на образователните медиатори.

Плановете ще се реализират в рамките на дейност 2 "Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити и които не завършват с присъждане на квалификационни кредити на педагогически специалисти и образователни медиатори за повишаване на социалните и гражданските компетентности."

Първият междинен отчет беше предаден през месец декември 2021 и одобрен от Управлващия орган през януари 2022 г. 

СНЦ "Етнотолеранс" стартира нов проект № KA220-NI-21-36-34412 REACT: Recognising Extremism and Conspiracy Theories.  Консорциумът за изпълнението му се ръководи от Университет Лайбниц от Хановер и включва партньори от Австрия, Дания, Германия и България. Проектът ще се реализира в периода 28.02.2022 – 27.02.2025 г. От България участници са и 140 СУ "Иван Богоров" - София. 

Проектът има две основни цели:

1) Първата цел е да се даде възможност на училищата и учителите непрекъснато да наблюдават присъствието на екстремистки вярвания и конспиративни теории. Ще бъде разработен въпросник за проучване на разпространението на екстремистки вярвания и конспиративни теории сред учениците в гимназиален етап, както и техния тематичен фокус, за да могат да реагират учителите и да осъществяват превенция и интервенция.

2) Втората цел е обогатяване на компетентностите на учителите по отношение на разпознаването и справянето с конспиративни теории. Това ще стане чрез разработване на учебна програма и материали, който улесняват разпознаването на конспиративните теории и екстремистките разкази и дават възможност за дидактическа намеса, която е съобразеня със съответните разкази. Тези материали ще бъдат тествани и финализирани по време на проекта и може да се използват самостоятелно от училищата след проекта, за да могат учениците да участват като европейски граждани по отговорен, ориентиран към демокрацията начин, базиран на основните европейски ценности.

 На 24 март 2021 беше подписан договора за Проект BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.