08.12.2018 год., в гр. София, се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Етнотолеранс". На него беше направен отчет за работата и беше избран нов Управителен съвет.