ДОБРЕ ДОШЛИ!


Сдружение с нестопанска цел "ЕТНОТОЛЕРАНС" е учредено, за да насърчава и подпомага взаимодействията и познанията в сферата на гражданското и интеркултурното образование. Чрез естеството на своите проекти и дейности, които са насочени предимно към младежта и обучаващите се, то търси база за толерантното съвместно съществуване на етнокултурните общности, подпомага запазването и култивирането на културната идентичност, насърчава изграждането на млад елит в етническите общности, като по този начин дава приноса си към едно отворено, плуралистично и демократично общество.

 


СНЦ „ЕТНОТОЛЕРАНС”

www.ethnotolerance.org

Сдружение "Професионален форум за образованието"

http://oforum.hit.bg/

Организират в рамките на Фестивала на българското образование

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

20-21.04.2012 година, град София

Конференцията има за цел да бъдат представени актуални изследвания и добри практики, свързани творческата реализация на образователни иновации и интерактивни технологии в образователната система.

Поканват се за участие преподаватели и студенти от педагогически факултети и специалности, учители, педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички интересуващи се от проблемите на образованието.

В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, отразяващи актуални виждания по проблема и такива – плод на собствена изследователска работа.

Ще бъдат обособени 2 секции:

q    Иновации в образованието;

q    Интерактивни образователни технологии.

По време на конференцията ще бъде проведена дискусия по проблемите на образователните иновациите и организиран уъркшоп за подготовка на интерактивни мултимедийни образователни продукти.

Идеите в представените доклади, резултатите от изследванията, мненията и становищата, изразени по време на конференцията и добрите практики ще бъдат обобщени и финалният документ ще бъде предоставен на вниманието на всички отговорни институции и на медиите.

Докладите и научните съобщения ще бъдат публикувани в сборник, под който ще бъде на разположение на участниците по време на конференцията. Сборникът ще бъде публикуван и на сайта на СНЦ „Етнотолеранс”

 

Официалните езици на конференцията ще бъдат български и английски.

Заявки за участие ще се приемат до 23.03.2012 година на адрес: ethnotolerance@abv.bg

Одобрените за участие ще бъдат уведомени до 25.03.2012г.

Пълният текст на докладите и таксата правоучастие трябва да се изпратят до 01.04.2012г.

 Изисквания към представените текстове:Материалите в цялостния им обем (до 8 страници формат А4, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 12, разред 1,5 без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих) следва да се изпратят не по-късно от 01.04.2012г. на адрес: ethnotolerance@abv.bg.

Таксата правоучастие с доклад е 50 лв. (за чуждестранните участници 30 евро) да се приведе по банков път в сметка в лева:

BG67UBBS80021014257630
BIC UBBSBGSF
ОББ - АД

СНЦ "Етнотолеранс"

сметка в евро:

BG96UBBS80021435379310

BIC UBBSBGSF
ОББ - АД

СНЦ "Етнотолеранс"

 

за основание на плащането да бъде посочено „такса за участие в конференция на 20-21.04.2012 год. на......................................................... /трите имена и представлявана организация/”. В съответствие с данъчното законодателство фактури ще бъдат издадени на всички участници. Същите ще могат да бъдат получени по време на конференцията.

В случай че два или повече доклада са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.

            Таксата включва:

-        осигуряване на зали и оборудване;

-        публикация на материала в сборника и на сайта на СНЦ „Етнотолеранс”;

-        участие в дискусията и уъркшопа;

-        3 кафе-паузи и коктейл;

-        материали.

На желаещите ще бъде предоставена възможност за настаняване в хотел „Хемус”:

Цена на стая двойка - 54 лв. /без закуска/

Цена на стая единична – 40 лв. /без закуска/

Доплащане закуска на блок-маса - 8 лв.

 

Организационен комитет:

 

проф. дфн Пламен Макариев

проф. д-р Иван Иванов

доц. д-р Янка Тоцева

гл. ас. д-р Керанка Велчева

Юрий Анджекарски

 

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: ethnotolerance@abv.bg и на телефон: 0899 85 19 49

Изтегли заявка за участие