ПРОЕКТИ


Romaninet - a multimedia romani course for promoting linguistic diversity and improving social dialogue, Lifelong Learning Programme, KA2 LANGUAGES

Месец на толерантността в Шумен

Проект на тема: „Заедно живеем, учим и творим” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” на СОУ „Сава Доброплодни”, община Шумен, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”- с. Царев брод, ОУ „Христо Ботев” - с. Златар и Сдружение „Етнотолеранс”

Карагьоз – завръщането на една традиция

Засилване на демокрацията чрез признаване на различието

 

В края на месец февруари приключи проектът на тема: „Romaninet - a multimedia romani course for promoting linguistic diversity and improving social dialogue”.

На 06.03. 2012г. от представител на Търговско-промишлената палата – Шумен беше подписан договора за финансиране на проект по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”на тема: „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда”. Партньори по проекта са: СНЦ „Етнотолеранс”, „Титан БКС” ООД, “Диавена” ООД, „ТЕХНОСТРОЙ-Г” ЕООД.