ОБУЧЕНИЕ >> ПРОЕКТИ


Разработване и управление на проекти

Целта на курса е да запознае участниците с технологията на разработване и управление на проекти.

В съответствие с андрагогическия подход за обучението на възрастни, работата по реализирането на програмата се основава на предварително проучване на очакванията и потребностите на обучаемите, диагностика на техните знания и умения в конкретната област, затруднения и постижения при използване на проектния подход в образователната сфера.

Учебното съдържание е обособено в модули, в които проблематиката е разгледана в логически последователен ред. Темите се представят с помощта на мултимедийни презентации и с изполване на интерактивни методи.