ОБУЧЕНИЕ >> ПРАКТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ


Практически мениджмънт на извънучилищно образователно и социално-педагогическо учреждение

По време на занятията участниците се запознават с нормативната база, свързана с проблемите на мениджмънта на извънучилищните образователни и социално-педагогическо учреждения - Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Правилника за приложение на закона за народната просвета: с Чл. 76. от Правилника за приложение на закона за народната просвета с обслужващите звена, в които се организират: дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, технологията, изкуствата, отдиха и спорта; дейности, свързани с научното, информационното и технологичното осигуряване на системата на народната просвета; разработване и управление на общински, регионални, национални и международни проекти и програми; оперативно управление и финансово осигуряване на системата на народната просвета; дейности със социално предназначение, както и диагностична, рехабилитационна и корекционно-възпитателна дейност.

Специално внимание се обръща на Правилника за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.