ОБУЧЕНИЕ >> ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ


Педагогически интервенции в мутикултурна среда

Обучението подготвя за работа в специфичните условия на обучение в мултикултурната среда на българското училище и с деца с различен етнически и социален произход.

Дидактическите познания, получени по време на базисната педагогическа подготовка, се надстройват с познания от областта на дидактическите технологии, използвани за целите на гражданското и интеркултурното образование у нас и в чужбина.

Получените знания и натрупаната компетентност в тази област дават сериозна базисната подготовка за организиране на ефективен процес на обучение в духа на новата философия на образованието, при която детето е в центъра на образователно-възпитателния процес със своята самобитност, специфична културна и етническа принадлежност и социален опит.

Използват се казуси, ролеви игри, дидактически ситуационни игри и други активни методи.