ОБУЧЕНИЕ >> ОЦЕНЯВАНЕ


Оценяването в началното училище в светлината на новата образователна парадигма

Анотация:

Въз основа на представянето в теоретичен план на новата образователна парадигма и части от Програмата за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015г) се анализират възможностите за критериално оценяване с оглед на личностно-ориентирания подход. На практика, чрез групови дискусии, игри и тренингова работа се отработват умения за промяна на образователната философия и началното училище и за формирането на нови стратегии и подходи за оценяване.

Съдържание на темите за работа: