ОБУЧЕНИЕ >> ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ


Образование без предразсъдъци

Основната цел е подготовка на педагогически кадри, работещи в мултикултурна среда, за прилагане на философията на образованието без предразсъдъци.

Задачи:

  • участниците да обогатят теоретичните си познания в областта на философията на образованието без предразсъдъци;
  • да се повиши интеркултурната комуникативна компетентност за по-продуктивно взаимодействие с деца и семейства от малцинствени етноси;
  • да се усвоят техники за преосмисляне на професионалния и личния опит от позициите на толерантността;
  • да се овладеят стратегии, техники и подходи за преодоляване на отрицателните стереотипи и дискриминационните практики в училище;

Очаквания към участниците:

Съдържанието на обучението по програмата “Образование без предразсъдъци” е представено в три основни информационни цялости:

  1. Идентифициране на проблема за предразсъдъците и дискриминацията.
  2. Осмисляне на проблема за стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията и овладяване на техники и технологии за преодоляването им.
  3. Изграждане на ангажирано поведение за постигане на образование без предразсъдъци.