ОБУЧЕНИЕ >> НПО С ИДЕАЛНА ЦЕЛ


Неправителствени образователни организации с идеална цел

Изучаването на НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ дава възможност за разширяване и обогатяване на подготовката в една сравнително нова територия на педагогическата работа, свързана с участието на неправителствени организации в хода на работа по проекти, касаещи образователна проблематика.

Основната цел на работата е участниците в курса да придобият не само знания, свързани с нормативната база, регулираща регистрирането и функционирането на нестопанските организации, но и да придобият умения за регистриране и управление на такива неправителствени организации.

Специално внимание се обръща на училищното настоятелство като неправителствена образователна организация с идеална цел. Разглеждат се спецификите му съобразно Закона за народната просвета.

Предлагат се и възможностите да се използва Интернет за получаване на актуална информация за бъдещи проекти или за реализиращи се, за намиране на партньори и полета за работа.