НОВИНИ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ


Средно общообразователно училище „Сава Доброплодни” – Шумен спечели проект „Заедно живеем, учим и творим” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”.

Педагогически съветник Румяна Буковалова

Честито на нашите колеги и партньори! На добър час !