НОВИНИ

30 януари 2019

Сдружение „Етнотолеранс“ в партньорство с Институт по реторика и комуникации подаде проект на тема: Securing Tolerance in High School: A Study of the Level of Tolerance amongst Bulgarian Youths in Real and Digital Environment по покана на European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR).

Целта на проекта е диагностика на потенциала на училищното обучение за формиране на толерантност и на актуалното състояние на толерантостта на българските младежи

Основният предмет на изследването е диагностика на нивото на толерантност към различните - представители на етническите групи, мигранти, хора с увреждания и други сред гимназистите. Мониторингът на потенциала на учебните програми и учебниците по дисциплините философия, история, български език и литература ще се осъществява по оригинална методика, разработени от авторите. Резултатите ще осигурят методология за иницииране на емпирично изследване на влиянието на училището върху младите хора по отношение на приемането на различията и зачитането на другите, както и върху развитието на критичното мислене и желаното социално поведение.

20 януари 2019

Днес в електронната система на Фонд «Активни граждани България» по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. в рамките на първия конкурс за стратегически проекти подадохме проект на тема: «Млади активни граждани с дигитална медийна грамотност». Той беше разработен в партньорство с Институт по реторика и комуникации.

08.12.2018 год., в гр. София, се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Етнотолеранс". На него беше направен отчет за работата и беше избран нов Управителен съвет.

25 януари 2018

В списание  „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., са публикуване част от докладите представени на конференцията „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ“ проведена през май 2017 година. Те мога да бъдат намерени на: http://rhetoric.bg/%D1%81%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%80-32-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0

На 13 октомври 2017г. в ПГ по транспорт - гр. Разлог се проведе информационна среща за стартирането на проекта "Семейство - училище - общество: знаещи, можещи, успешни" . Директорката г-жа Емилия Йорданова, която е ръководител на проекта и проф. д-р Янка Тоцева, която представлява партньора СНЦ "Етнотолеранс" представиха своите очаквания за работата по изпълнението на проекта.

Родителите и учителите, участници в "Академията за партньорство", която се реализира с участието на СНЦ "Етнотолеранс" имаха възможност да се включат в първото обучение, проведено от доц. д-р Йосиф Нунев на тема:"Съвместна работа между семейство и училище".

На 26 и 27 май 2017г. в хотел „Хемус“, град София SIETAR-България и Международно дружество „Елиас Канети“ с любезното съучастие на Сдружение „Етнотолеранс“ и електронното списание „Реторика и комуникации“ проведоха конференция на тема: „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ“

Основните проблемно-тематични секции бяха:

  1. Интеркултурализъм в новата гео-политическа ситуация.
  2. Нови измерения на интеркултурализма в образованието, езиковедските и литературни изследвания и практики.
  3. Билингвизъм в науките за образованието и филологията:

- Овладяване на езика в детска възраст (психолингвистични, социолингвистични и др. аспекти)

-    Методика на преподаване на деца с друг майчин език в предучилищна и начална училищна възраст.

В конференцията взеха участие над 50 човека  – университетски преподаватели, учители, експерти от НПО сектора, гости от български училища в Германия и др.

10 януари 2017 година

В електронното научно списание „Реторика и комуникации“ в 26 брой, януари 2017 са публикациите от конференцията на SIETAR, проведена на 1 юли 2016 г. Те могат да бъдат прочетени тук: http://rhetoric.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-6

На 1 юли 2016г. се проведе годишната конференция на SIETAR – България.

 За пета поредна година домакин е СУ „Св. Климент Охридски“. Съорганизатор е СНЦ „Етнотолеранс“, а медиен партньор – електронното научно списание „Реторика и комуникации.“

При откриването на конференцията проф. д-р Янка Тоцева – председател на УС на Сдружение „Етнотолеранс“, а също така и председател на УС на SIETAR – България и член на УС на SIETAR – Европа насочи вниманието към предстоящия конгрес на  SIETAR – Европа, който ще се проведе от  22 до 27 май 2017г. в Дъблин на тема: „21th Century Waves of Change: Cultural Dexterity for Turbulent Times“.

Работата на конференцията протече в рамките на два панела.

Водещ на първия – Мултикултурността в новата геополитическа ситуация и теоретични перспективи беше проф. дсн Цветан Давидков, а на втория – Мултикултурност – нови измерения в науките за образованието, в езиковедските и литературни изследвания и практики – проф. дфн Пламен Макариев.

На конференцията бяха представени десет доклада от преподаватели в СУ „Климент Охридски“, Технически университет – София, Европейски политехнически университет – Перник, Национална спортна академия „Васил Левски“ – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Тематичните акценти в първия панел бяха свързани с анализ на семиотичните, наративни и архетипови аспекти на мултикултурността; културната идентичност; границите на интеркултурната компетентност, признанието, толерантността, манипулацията; връзката на феминизма с мултикултурализма.

Във втория панел бяха представени и дискутирани проблемите на европейската идентичност и мултикултурността в речи на български и европейски политици; мултикултурните измерения на ромската и социалната интеграция, а също така на олимпийското образование и изучаването на преводна литература в началното училище като основа за опознаване на мултикултурния свят.

Представянето на конференцията на сайта на SIETAR - Europe може да се види тук: http://www.sietareu.org/activities/news-archive/842-sietar-bulgaria-conference

15 януари 2016

Излезе поредният специален брой (бр. 21, януари 2016) със статии от конференцията на SIETAR - България и сдружение „Етнотолеранс“. Те могат да бъдат намерени на адрес: http://rhetoric.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-2

На 26 ноември 2015  Министерство на правосъдието издаде удостоверение за вписване на СНЦ „Етнотолеранс“ в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 8 и 9 юни 2015г. в Заседателна зала №1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе годишната конференция на SIETAR – България.

По традиция за поредна година тя се осъществява с любезното съучастие на Сдружение „Етнотолеранс“ и за втора в партньорство с електронното списание „Реторика и комуникации“.

25 май 2015 година

Съгласно решение на Софийски градски съд седалището на Сдружението се премества в град София.

20 януари 2015 година

В специален брой (16 от 2015 година) на електронното списание „Реторика и комуникации“ са публикувани докладите от Третата национална конференция на SIETAR – България „Измерения на интеркултурната комуникация (европейски акценти)“. Те могат да бъдат намерени на адрес: http://rhetoric.bg/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-16-2015-%D0%B3-%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0

На 26 октомври 2014 година се проведе общо събрание на Сдружение „Етнотолеранс“. Председателят на УС Калина Йочева отчете работата през изминалата година. На събранието бяха взети решения за промени в Устава и с състава на Управителния съвет. Членовете на Сдружението взеха решение за промяна на статута от частна в обществена полза и промяна на седалището.

Беше избран нов председател на Управителния съвет.

На 11 юни 2014 г. с любезното домакинство на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе  поредната годишна конференция на SIETAR – България на тема: „Измерения на интеркултурната комуникация (европейски акценти)“.

Конференцията започна с приветствие от ректора на СУ - проф. дин Иван Илчев и продължи с онлайн-приветствието на президента на SIETAR - Европа - д-р Ливингстън Томпсън.

За трета поредна година Сдружение „Етнотолеранс“ е съорганизатор, а електронното научно списание „Реторика и комуникации“ е партньор, който ще публикува най-добрите доклади.

Повече за конференцията можете да видите тук: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/godishna_konferenciya_na_sietar_b_lgariya_na_tema_izmereniya_na_interkulturnata_komunikaciya_evropejski_akcenti

25 януари 2014 година

В специален брой 11, януари  2014 година в списание „Реторика и комуникации“ са публикувани част от докладите представени на конференцията на тема: „КУЛТУРНИ БАРИЕРИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ”, на която Сдружение „Етнотолеранс“ е съорганизатор.

Те могат да бъдат намерени на адрес: http://rhetoric.bg/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-2

На 11.12.2013 г. от 18 ч. в Зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе публична дискусия на тема „Малцинствените политики в интеркултуралистка перспектива”, която се организира от Центъра за изследване на религиите към Софийския университет и SIETAR - България.

Встъпителни изказвания направиха: доц. Михаил Иванов от НБУ, проф. Пламен Макариев от СУ и доц. Янка Тоцева от Сдружение „Етнотолеранс“, която е и председател на Управителния съмет на SIETAR - България.

Водещ беше проф. Цветан Давидков от СУ.

Фокусът на дискусията беше върху възможностите на методологията, която се развива в рамките на дисциплината "Интеркултурна комуникация", да допринася за разработване и реализиране на по-диалогични, справедливи и резултатни малцинствени политики.

На 29 май 2013 година в София се проведе годишната конференция на българския клон на SIETAR на тема: „КУЛТУРНИ БАРИЕРИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ”. За втора поредна година неин съорганизатор е Сдружение с нестопанска цел „Етнотолеранс“ , а любезен домакин -   СУ "Св. Климент Охридски".

В рамките на трите сесии бяха представени общо 10 доклада, ориентирани към анализ на културните бариери в три области - образование, гражданско участие и електронна комуникация.

Присъстваха членове на SIETAR - България, университетски преподаватели, учители в мултикултурни училища и специален гост от SIETAR- Германия.

Целта на конференцията бе да се подложат на анализ и дискусия основни, явни и скрити, културни параметри на гражданството (гражданското общество), като се фокусира върху културните бариери пред гражданското включване и участие.

Темата е особено значима в условията на криза - в глобална, европейска и българска перспектива. Икономическата и социална несигурност поставят под въпрос «европейския проект» и смисъла на европейското гражданство. Стават видими и изглеждат по-трудно преодолими културните бариери. Предизвикателствата пред образа на толерантното мултикултурно общество са големи. В този контекст има потребност от проясняване на теми, понятия и прояви на интеркултурализма, фокусирани около културните бариери пред гражданското участие.

Конференцията беше добра възможност да се консолидират съвместните усилия и компетентното мнение на много специалисти – социолози, културолози, психолози, философи, педагози, историци, лингвисти.

25 ноември 2012 година

В брой 6, ноември 2012 на електронното списание „Реторика и комуникации” са публикувани част от докладите представени на конференцията на тема: "ИНТЕРКУЛТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАКТИКИ", на която Сдружение „Етнотолеранс“ е съорганизатор.

Те могат да бъдат намерени на: http://rhetoric.bg/%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-6-%D0%BD%D0%BE%D0%B5

На 18 май 2012 година в заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" се проведе  конференция на тема: "ИНТЕРКУЛТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАКТИКИ" .

Конференцията беше организирана от SIETAR - България с подкрепата на Софийския университет, който беше домакин и СНЦ "Етнотолеранс“, който е съорганизатор. Електронното научно списание „Реторика и комуникации“ е медиен партньор.

Участие в работата взеха членовете на SIETAR - България, представители на различни български университети, учители и представители на неправителствени организации, които имат интерес и опит от работа в сферата на интеркултурната комуникация. Гост от чужбина беше проф. Даян Леви от Университет Уилмингтън, Северна Каролина, САЩ.

Представени бяха 18 научни доклада. Те предизвикаха интереса и много въпроси и коментари от страна на аудиторията.

В следобедните часове конференцията продължи с дискусия на тема: Интеркултурализъм в България: история, ресурси, експерти, предизвикателства, перспективи.

На 20 април 2012 година в хотел "Хемус" в град София беше открита Международната научно-практическа конференция на тема: „Иновации и интерактивни технологии в образованието“, организирана от Сдружение "Етнотолеранс" в партньорство със  Сдружение "Професионален форум за образованието".

Конференцията е част от Седмия фестивал на българското образование, основната тема на който е „Партньорство и иновации в образованието”.

Основните доклади бяха изнесени от доц. Янка Тоцева и проф. Иван Иванов от СНЦ "Етнотолеранс".

Работата на конференцията се реализира в две секции: "Иновации в образованието" и "Интерактивни технологии в образованието".

Логически завършек беше Workshop-а за изработване на мултимедийни образователни продукти и ползване на образователни портали проведен от доц. Драгомир Марчев от Шуменския университет.

В сборника, който беше раздаден при регистрацията са включени 48 доклада, а общия брой на авторите е 59.

Сред тях са преподаватели в различни български университети и колежи, учители, образователни експерти, преподаватели от различни факултети на Университета  в Ниш (Събрия) и от Universidad Autónoma de Madrid (Испания).

Copyright © 2007 ethnotolerance.org