ОБРАЗОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ


В настоящия сборник са включени доклади и научни съобщения от конференция на тема „Образование и толерантност”, организирана от сдружение „Етнотолеранс” и проведена съвместно с Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” на 5 и 6 ноември 2004 година.

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

“ТОЛЕРАНТНОСТ” И “ПРИЗНАНИЕ” КАТО МОРАЛНИ КАТЕГОРИИ
Пламен М. Макариев

ОБРАЗОВАНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ
Иван П. Иванов

МЕЖДУНАРОДЕН ФУНДАМЕНТ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Цецка Д. Коларова

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ И ПОДХОДИ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
Нели Ил. Бояджиева

БЪЛГАРСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И ТЯХНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД 1989 Г .
Архимандрит Павел Стефанов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ОПИТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МЕЖДУРЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ
Светла Анг. Шапкалова

НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАВНОПОСТАВЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА. ОПИТЪТ НА ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА И КУЛТУРНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: “ЗА РАВНОСТОЙНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ МАЛЦИНСТВАТА”, ФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДАЦИЯ „СОЛОН”
Сами А. Поликар

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ ЦЕННОСТТА НА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Гюйсюм Х. Муртаза

МОДЕЛИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА ОБРАЗОВАНОСТ
Илиян С. Ризов

УЧИЛИЩЕТО КАТО ПОСРЕДНИК В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ МЕЖДУ ДВАТА ПОЛА
Мариана И. Минчева-Ризова

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ (ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА УЧЕНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА)
Соня Г . Георгиева

СТИМУЛИРАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ У ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ С РАЗЛИЧЕН ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД
Димитрина Г. Минева

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА В ПРОГРАМАТА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛЕН СВЯТ”
Мерал Н. Мехмед

КАКВО ДА КАЖЕМ ОЩЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СЕМЕЙНОТО НАСИЛИЕ И НАКАЗАНИЯТА?
Славничка А. Ангелова

“РАЗЛИЧНИТЕ” ДЕЦА ПОД ВЛИЯНИЕ НА ОБСЕБВАЩО ПРИСТРАСТЕНО СЕМЕЙСТВО
Василка Г. Тончева

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЧАКВАНИЯТА НА ДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ В И ИЗВЪН СЕМЕЙНА СРЕДА
Теодора Ст. Атанасова

ПРАЗНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ
Снежана Лазарова

ДИСКРИМИНАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В МЕЖДУЕТНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ
Диана Б. Костова-Бачева

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СТИЛА НА УЧЕНЕ И НЕУСПЕВАЕМОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ИНТЕРНАТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Пенка П. Кожухарова

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ
Екатерина Л. Люцканова

ТОЛЕРАНТНОСТ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В УСЛОВИЯ НА БИЛИНГВИЗЪМ
Маргарита Георгиева

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНОТО И БИЛИНГВАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ)
Сюзан Чакър

ДЕЦАТА – ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Николай Николов

МУЛТИКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
Даринка Д. Бойчева, Димитър В. Димитров

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА И СОЦИОКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК
Дориета З. Чакърова, Елка Г. Тодорова

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Мила З. Петрова

ТОЛЕРАНТНОСТ В ДЕЙСТВИЕ
Янка Р. Тоцева

СТЕРЕОТИПИ НА ДРУГОСТТА В МУЛТИЕТНИЧЕСКАТА ГРУПА
Калина Д. Йочева

ДИСКУСИЯ, ПРОВЕДЕНА ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, НА ТЕМА: “ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Редакционна колегия:

Доц. д-р Янка Тоцева
Доц. д-р Иван Иванов
Ст.ас. Калина Йочева

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”
ISBN 954-577-336-7
Шумен, 2004